INQBATOR


Individuell rådgivning och fortbildning åt konsten och dess aktörer
 

Pop up - InQbator

Pop up InQbator är en mobil affärsutvecklingsinsats
för kulturella kreativa näringar, som
syftar till att utveckla både entreprenörerna
och den lokala infrastruktur som deras verksamhet
behöver.


De entreprenörer som blir antagna till programmet har
en stabil och genuin säkerhet i sitt konstnärsskap, medan
deras erfarenhet av företagande kan vara mindre.
Entreprenörerna får inom programmet tillgång till en
individuellt utvald affärsutvecklare som följer personen under
hela perioden på ca 1 år. Hens uppgift är att stärka både
individen och affärsutvecklingen på bästa individuella
sätt. De personer som väljs ut som affärsutvecklare har
personlig erfarenhet och kunskap från branschen, relevanta
affärsnätverk och erfarenhet av att framgångsrikt
driva företag

I tillägg till de möten som sker mellan entreprenör och
affärsutvecklare arrangeras också föreläsningar
som är kostnadsfria och öppna för alla intresserade. 
Föreläsningarna brukar samla ca 20-40 personer och blir
också ett tillfälle att nätverka och lära känna varandra.

Den lokala infrastrukturen kan utvecklas genom att 
bygga starka lokala nätverk av konstnärer och
stödjande orgnaisationer, att överföra kompetens till
kommunens beslutsfattare och tjänstmän på kultur och
näringlivsområdet, att skräddarsy en stödfunktion
tillsammans med någon av de befintliga aktörerna i
affärsstödssystemen.
Det är viktigt att säkerställa att all information, alla behov
och alla nya nätverk tas om hand lokalt efter projektets
slut.

Metoden
Kapacitet -processtöd för konstnärer
ligger
som en värdegrund och kunskapsbas för Pop Up InQbator.


GENOMFÖRANDE

EN REFERENSGRUPP BILDAS. Består av projektledare, gärna
näringslivsutvecklare i kommunen samt någon lokal aktör
som kan förvalta kunskapen efter projektets slut. Det är
viktigt att konstnärskompetens finns I referensgruppen.

Programmet annonseras ut genom spridning i olika
nätverk som definieras av arbetsgruppen. Exempel på
nätverk är centrumbildningar, konstnärsföreningar,
företagarföreningar,högre konstnärliga utbildningar
och studieförbund.
Kommunen kan också annonsera på sin hemsida
under näringslivsutveckling. Kontakt med lokalpress
(tidningsartiklar, radio) kan skapa intresse för projektets
syften bland allmänheten.

Referensgruppen gör ett urval bland de sökande. Strävan
kan vara att alla som bedöms kunna tillgodogöra sig innehållet
i Pop Up InQbator ska beredas plats. Minst 10-15
deltagare bör antas.

Genom ett frågeformulär eller intervju tar vi reda på entreprenörens
behov och önskemål. Därefter matchas hen med affärsutvecklare. 
Viktigt att tänka på vid val av affärsutvecklare är personliga egenskaper
och att samspelet, maktbalans och förtroendekapital finns på plats och
kan fungera.

Löpande kontakt mellan projektledaren och affärsutvecklarna för att 
stämma av utveckling och nyuppkomna behov under hela projektperioden. 
Vi brukar ha ett par möten där alla affärsutvecklare ses och får tala om de
utmaningar som uppstått i möten med entreprenörerna.

Föreläsningar bokas in. 2-4 stycken jämt fördelade under projektperioden. 
Ämnen som kan vara aktuella är
•  Kreativ finansiering av konst och kultur
•  Konstnärens roll i samhället
•  Försäljning, kommunikation och PR-strategi
•  Att upptäcka och hantera maktstrukturer i din roll som konstnär
•  Inspiratörer från framgångsrika organisationer.
Här kan gärna någon av de deltagande
entreprenörerna medverka som föreläsare.

Utvärdering sker skriftligt genom enkät till de deltagande
entreprenörerna, samt genom ett utvärderingsmote med
referensgrupp och affärsutvecklarna mot slutet av programperioden.

Frågor att ställa till deltagaren:
1. Inre resurser: Motivation och drivkraft.Har din motivation
och drivkraft för ditt konstnärskap och entreprenörskap
förändrats under perioden från att du ansökte
om deltagande till idag? Beskriv hur.
2. Yttre resurser: Nätverk.Har du lärt känna eller kommit i
kontakt med personer som du skulle vilja samarbeta med
i framtiden, personer som du blivit inspirerad av eller
personer som har kunskap/kontakter på områden som du
behöver utveckla?
3. Förväntan.Blev det ungefär som du förväntade dig när
du ansökte om deltagande (beskriv gärna avvikelser från
förväntningarna också)?

©LuckySusan
©LuckySusan
©Capism
©Capism
©Capism
©Capism

Genomförda InQbatorprojekt

InQbator 2015
InQbator 2014
InQbator 2006