Kapacitet – processtöd för konstnärer

Göteborg Artist Center (GAC) har i sin roll som Resurscentra för jämställdhet, kultur och entreprenörskap granskat huruvida olika satsningar på kulturella och kreativa näringar (KKN) tar hänsyn till konstnärers villkor och behov, oavsett kön liksom andra sociala kategoriseringar.
Vi har studerat olika dokument, metoder, metodböcker och inkubatorer med inriktning på KKN med avsikt att själva formulera en egen inkubatorsmetod, med tydlig inriktning på konstnärers specifika förutsättningar och behov. GAC har i 20 år varit en viktig aktör inom det fria musiklivet och de metoder som vi utvecklat, bygger på mångårig kunskap och erfarenhet. 
Utgångspunkten i konstnärens verklighet berikar vår metod på flera sätt. Bland annat har vi utvidgat tillväxtbegreppet till att innefatta mänsklig och konstnärlig tillväxt såväl som ekonomisk. Många konstnärers verksamhet skiljer sig åt från andra typer av entreprenörers genom ett idédrivet arbetssätt (i jämförelse med vinstdrivet). Därför välkomnar GAC en bredare definition av entreprenörskapsbegreppet, som bättre stämmer överens med den konstnärliga processen. I stället för att tala om skalbarhet exempelvis, föredrar vi resonemang kring hur man effektiviserar idéprocessen.

Syfte
Stödja och stärka entreprenörskap inom konstnärliga yrken utifrån konstnärens egen vision. 

1. INNOVATION
 ”Innovationsbegreppet handlar om idéer och kreativitet. Konstnärlig verksamhet tar tid!” 

2. PERSONLIGT VÄXANDE
Vi vill lyfta fram det personliga eller mänskliga växandet i form av bekräftelse och ökad självkänsla på såväl individ- som organisationsnivå. 

3. STÄRKA SAMMANHANG
Synliggöra och stärka konstnärens roll i samhället. Skapa konstruktiva nätverk som bidrar till stabilitet och hållbarhet där offentlig sektor, civilsamhället, näringsliv och akademi möts i samverkan.

4. STRUKTUR
Skapa strukturer som är ett av de vanligast förekommande behoven som uttrycks av entreprenörer inom KKN.

5. MÅLGRUPP
Konstnärer (individ eller team) vars yrkesverksamhet överensstämmer med Tillväxtverkets definition av entreprenörskap. En bra affärsidé eller lönsamhetspotential är inte ett kriterium för deltagande, vilket gör denna metod tillgänglig för fler än vad många andra inkubatorer erbjuder.

6. HANTERA DET OFÖRUTSEDDA
Förmågan att hantera det oförutsedda är karaktäristiskt för konstnärliga yrken. Vi hjälper deltagarna utveckla strategier och verktyg för att bygga resurser relaterat till osäkerhet och risktagande. 

7. PLATS: DÄR DET REDAN SKER
Att bygga utifrån platsen där det redan sker skiljer sig från att bygga ett hus dit deltagaren ska komma. 

8. LÖSNINGSFOKUS
Vi arbetar lösningsfokuserat utifrån deltagarens definierade behov. 

9. MAKTKRITIK
Ett maktkritiskt förhållningssätt genomsyrar hela metoden. 

10. KAPACITET
Kärnan är att synliggöra och stärka deltagarens kapacitet. 

Tanka HÄR ner hela KAPACITET inklusive beskrivning OCH metod