RESURS NY MUSIK/RNM


Arbetet med skapandet av ett utvecklingscentrum för ny musik inleddes 2011 som ett uppdrag från Västra Götalandsregionen till Kultur i Väst, med GAS-festivalen och Kalvfestivalen som nära samarbetsparter.
2013 bildades Resurs Ny Musik/RNM, vilket drevs till 2017 som ett regionalt utvecklingsprojekt projektlett inom Kultur i Väst och i ett delat ägarskap tillsammans med Göteborg Artist Center (GAC).
Med stöd av Västra Götalands kulturnämnd och Statens Kulturråd.
 
RNM har syftat till att:
 
- vara en samlad resurs för musiker, tonsättare, arrangörer och ensembler verksamma inom musik- och ljudkonst i Västsverige.
 
- vara en fristående resurs för ny musik och ljudkonst i Västra Götaland som ska stärka den samtida musikens ställning. En organisation med en övergripande och stödjande roll med fokus på samverkan med andra aktörer.
 
- initiera, stödja och samverka kring olika utvecklingsprojekt inom fyra fokusområden: konstartsutveckling, resurser och strukturer, publikutveckling och internationalisering.
 
 - samla kompetens och kunskap inom relevanta områden, identifiera viktiga åtgärder och stärka initiativ där musiklivets aktörer är drivande.
 
Jämställdhet, mångfald, tillgänglighet och internationalisering är horisontella perspektiv som har legat till grund för hela verksamheten. Verksamheten har innefattat fem fokusområden: Publikutveckling, Konstartsutveckling, Strukturer & resurser, Internationalisering och Opinionsbildning. Ett 20/30-tal projekt har genomförts och inletts under perioden. RNM har parallellt även deltagit som bollplank och samarbetspartner i ett flertal externa projekt.
 
Under 2016 gavs dock signaler från VG-regionen om att inte ge vidare stöd till verksamheten, så under det första kvartalet 2017 avslutades hela projektet. Önskemålet från VG-regionen var att aktörer som Kultur i Väst, MCV och GAC i egen regi tog vidare detta arbete. RNM:s metod bygger på ett idé- och projektutvecklande arbete där målet är att verksamheterna/projekten så snart som möjligt knoppas av för att bäras och tas vidare av aktörerna på fältet. Det samlade strategiska arbete för den nya musiken, inbegripet ”att ta ansvar för helheten”, som RNM verkat för har dock inte skapats en plattform för. Beslutet om att inte vidare stödja RNM i dess utvecklade form stod fast, men några delar som varit inbegripna i RNM:s verksamhet har delvis fått nya plattformer att vila på, inom ex MCV och Kultur i Väst. MCV har ex ändrat sina stadgar och principer för intagning av nya medlemmar och inkluderar nu även musiker och tonsättare inom genren ny och experimentell musik. Kultur i Väst driver vidare arbetet med publikutveckling och armkroksresor som inleddes inom ramen av RNM. Kultur i Väst färdigställde även skriften "Vad är grejen med ny konstmusik" 2019 och har även installerat en helt ny konsulenttjänst för ny musik.