TEAMCOACHING
 

Teamcoaching - stöd i utvecklingsprocessen
för konstärer som arbetar i gruppUtvärdering av pilotprojektet


Teamcoaching för frilansmusiker
GAC  i samarbete med Musikalliansen


Sammanfattning av deltagarnas skriftliga utvärdering:
Under perioden januari till juni 2010 har fyra grupper genomgått projektet Teamcoaching för fria musikgrupper, vilket har inneburit en serie om 5 träffar med en teamcoach samt en tvådagars intensivutbildning med föreläsningar som Ekonomi för frilansmusiker, Turnékunskap, Att driva projekt och Sveriges kulturpolitiska karta, samt workshops med individuella övningar kring värderingar, metaprogram och mål, baserat på NLPs metodik. Projektet har haft en jämställdhetsinriktning, och av den anledningen antogs bara grupper med minst en kvinna i gruppen.
De deltagande grupperna har sin hemvist i Göteborg (2 st) och Stockholm (2 st).
Anledningen till att grupperna sökte till projektet varierar: man behövde nya mål, ny energi, stöd i utvecklingsprocessen, osv. En person anger att man velat klargöra de olika medlemmarnas förväntningar på gruppen, ytterligare en att man inte riktigt visste vad man gav sig in på men att det verkade spännande.
På frågan vad som hänt med gruppen under coachprocessens gång beskriver samtliga grupper att de kommit varandra närmare, vet mer om vad de andra vill och står. Man kan se likheter och skillnader mellan gruppmedlemmarna tydligare.
Andra slutsatser är att arbetssättet i grupperna har blivit effektivare, rollfördelningarna tydligare. Målen har blivit klarare ”vi har satt upp en massa peppande mål”.
Samtliga grupper beskriver ökad motivation, som bl a beror på arbetsglädje/arbetslust inför roliga målsättningar. Man ser andra möjligheter i samarbetet, ser varandras styrkor och hur de kan användas.
Grupperna anger att deras kunskap har ökat inom bl a följande områden: pr/marknadsföring, ekonomi och ”branschen”. En grupp anger att även kunskapen om varandra i gruppen och om gruppens möjligheter har ökat.
Ingen av grupperna har gjort några affärsmässiga förändringar som t ex att starta företag eller byta företagsform.
Samtliga grupper anger att engagemanget i gruppen har ökat eller är fortsatt stort.
Gruppernas målsättning har blivit tydligare, mer realistiska. Samtliga grupper anger att de har förändrat sina målsättningar eller skapat nya mål. Man känner till varandras visioner inom gruppen.
Grupperna har också fått svara på frågor om hur man ser på framtiden. Svaren varierar från försiktigt förhoppningsfulla till mer självsäkra ”rolig och spännande”, ingen av grupperna har en negativ bild av framtiden. En av grupperna anger att fortsatt coaching är en viktig del i arbetet med gruppen.
Grupperna har blivit erbjudna ett uppföljningssamtal 6 månader efter avslutat projekt, och ett efter 12 månader. Utvärderingar kommer att göras även vid dessa tidpunkter.

 
De teamcoacher som arbetat i projektet är

Helena Östblom Berg (www.ostblomberg.se)  

Peter Tegnér (www.newinnovation.se/peter.php).

 

Under intensivutbildningen arbetade Thomas Gustafsson, Annika Törnqvist

och Jenny Eklund (www.cutveckling.nu) som föreläsare/utbildare.

 

Projektledare var Annika Törnqvist/GAC.

Projektidén har tagits fram av Helena Östblom Berg och Annika Törnqvist i samarbete.